Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a vyhlášky MH SR č. 419/2001 Z. z. vydávam nasledovný ubytovací poriadok:

Článok 1

Ubytovacie zariadenie môže ubytovať iba občana, ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode do hotela svoj občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste lokalizácie penziónu. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedené meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu. Pri príchode už ubytovaného hosťa je povinný preukázať sa platným ubytovacím preukazom.

Článok 2

Užívanie hotela je povolené osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

Článok 3

Na základe objednávky ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 19.00 hodiny, do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.

Článok 4

Za peniaze , klenoty a iné cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne/na základe potvrdenia/.

Článok 5

Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.

Článok 6

Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10 .00 hod. posledného dňa pobytu, pobyt odhlási najneskôr do 10.00 hod v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote môže mu hotel účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6. hod. ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

Článok 7

Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbanlivosťou hosťa sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada v plnej výške.

Článok 8

V izbe hotela nesmie hosť premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Nesmie používať vlastné elektrické spotrebiče /okrem určených na osobnú hygienu/.V čase od 22.00 do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.

Článok 9

Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy oposkytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času. V UBYTOVACEJ ČASTI NIE JE DOVOLENÉ FAJČIŤ!

V Oščadnici dňa: 1.1.2012 Prevádzkovateľ: Alena Kublová, Zborov nad Bystricou 610, 023 03