Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka – zákon č. 509/1991 Zb. a
vyhlášky M H SR č. 419/2001 Z. z. vydávam nasledovný reklamačný poriadok:

Článok 1

Nedostatky týkajúce sa ubytovania a poskytovaných služieb je treba uplatniť u vedúceho hotela alebo ním povereného pracovníka.

Článok 2

Reklamácia bude vybavená ihneď. Ak je považovaná za neoprávnenú, napíše sa s hosťom záznam o reklamácii. V zázname sa uvedie presné označenie služby a doba, kedy bola služba poskytnutá, v čom hosť vidí vadu služby a ako má byť reklamácia vybavená

( zľava z ceny poskytnutej služby a pod.)

Článok 3

O reklamácii vád rozhodne vedúci alebo ním poverený pracovník ihneď , v zložitých prípadoch do troch dní , najneskôr však do 30 dní.
( § 19 zákona č. 624/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa).

Článok 4

Na úseku ubytovania má hosť právo požadovať bezplatné , riadne a včasné odstránenie závad a to:
a). výmenu vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby

b). pokiaľ nie je možné vadu odstrániť a izba bude i napriek tomu prenajatá , hosť má nárok na zľavu zo základnej ceny izby

c). na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo za službu zaplatené

Článok 5

Je potrebné, aby hosť poskytol pracovníkom hotela súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie, hlavne podať im pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby.

Článok 6

V dohode o poskytnutí služby sú uvedené storno poplatky za vopred objednanú a v deň stanovenú nevyžiadanú službu.

V Oščadnici dňa: 1.1.2012 Prevádzkovateľ: Alena Kublová , Zborov nad Bystricou 610, 023 03